PRIVACYVERKLARING AXES B.V

Artikel 1 Algemeen:
1.1 Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor Axes B.V. van groot belang.
Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens
die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Axes B.V. houdt
zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde
informatieplicht.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens:
2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Axes B.V.
(statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (2586 JM) Den Haag, aan de Strandweg
165 aldaar. KvK: 823.297.53. Axes B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer u
gebruik maakt van onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze
dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo
kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op de website invullen, ons e-mailen en uzelf
aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere uitingen van Axes B.V.

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 juni 2021. Voor de meest
recente versie raadpleegt u onze website: www.indoor-axethrowing.com.

2.3 U kunt contact opnemen met Axes B.V. doormiddel van de onderstaande
contactgegevens:

Axes B.V.
Strandweg 165
2586 JM Den Haag

Tel.: +31 (0)6 27 96 38 08
E-mail: info@indoor-axethrowing.com
https://indoor-axethrowing.com.

Artikel 3 Persoonsgegevens:
3.1 Axes B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Contactgegevens;
– Adresgegevens;
– Bedrijfsinformatie;
– Financiële informatie;
– IP-adres;
– Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die
Axes B.V. over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen.

Artikel 4 Doeleinden en rechtsgronden:
4.1 Axes B.V. heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:
– Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan en/of uit te voeren;
– Om onze diensten te verlenen;
– Om zaken aan u te verhuren en/of te verkopen en leveren;
– Om aan u te kunnen factureren;
– Om uw vragen te kunnen beantwoorden;
– Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen;
– Om contact met u te onderhouden;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige
verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van
gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– Gebruik en beheer van de website: www.indoor-axethrowing.com.;
– Om u van informatie te voorzien middels een nieuwsbrief, blog, e-mail en
social-media;
– Marketing en communicatieactiviteiten;
– Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op
onze website.

Artikel 5 Toegang tot gegevens:
5.1 Axes B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

5.2 Axes B.V. geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de aan
u te leveren diensten. Bijvoorbeeld het verstrekken van uw gegevens aan trainers,
professionele axe-throwers, andere dienstverleners die worden ingeschakeld bij het
uitvoeren van de overeenkomst, haar personeel, geluidsbedrijven, artiesten,
boekingsbureaus, technische installatiebureaus, (geluids)technici etc. Ook geeft Axes
B.V. uw gegevens door aan derden wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving,
regelgeving en/of gedragsregels.

5.3 Axes B.V. geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de
website en financiële administratie.


Artikel 6 Beveiliging:
6.1 Axes B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Artikel 7 Bewaren van persoonsgegevens:
7.1 Axes B.V. bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
De bewaartermijn is afhankelijk van:
– de duur van de overeenkomst (van opdracht);
– een eventuele wettelijke bewaartermijn;
– de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband
waarmee de gegevens bewaard moeten worden.


Artikel 8 Rechten:
8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken
en/of Axes B.V. vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u
vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie
wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u
uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken
sturen naar: info@indoor-axethrowing.com.

8.2 Axes B.V. reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

8.3 Axes B.V. kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een
geheimhoudingsclausule behorende bij een overeenkomst, wettelijke
bewaartermijnen of als het verzoek onredelijk is.

Artikel 9 Klachten:
9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door Axes B.V. ? Meld
dit dan zo snel mogelijk aan Axes B.V. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te doen.
U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar:
info@indoor-axethrowing.com.

9.2 Wij handelen de klacht binnen twee weken na ontvangst af of doen met opgave
van redenen mededeling aan u over afwijking van deze termijn met vermelding van
de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

9.3 Wij nemen bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

9.4 U bent geen vergoeding verschuldigd voor onze behandeling van de klacht.

9.5 Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van
uw klacht.

9.6 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe Axes B.V.
omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)