ALGEMENE VOORWAARDEN AXES B.V. Versie juni 2021

Deze Algemene voorwaarden zijn van De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Axes B.V., hierna te noemen ‘AXES’, (statutair) gevestigd en
kantoorhoudende te (2586 JM) Den Haag, aan de Strandweg 165 aldaar, KvK:
823.297.53, aan te merken als gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b
Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@indoor-axethrowing.com, Telefoonnummer: +31
(0)6 27 96 38 08.

In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter,
verstaan onder:
‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;
‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
‘B2B-levering, elke levering van producten en/of diensten door AXES aan een
onderneming/ondernemer en/of (rechts)persoon, die handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
‘Bedenktijd’, de termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
‘Boekingsformulier’ , formulier waarmee de Wederpartij een boeking maakt;
‘Consument’, een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
‘Dienst’, een specifieke dienst die AXES met de Wederpartij overeenkomst, zoals
omschreven in de Overeenkomst of een offerte;
‘Duurovereenkomst’, de Overeenkomst betreffende regelmatige leveringen van
producten en/of diensten door AXES waarbij vooraf de tijdstippen van levering aan
en de af te nemen producten door de Wederpartij in de tijd zijn gespreid;
‘Duurzame gegevensdrager’, Alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de
Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan,
zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de
opgeslagen informatie gewijzigd kan worden.
‘Herroepingsrecht’, de mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd
af te zien van de Overeenkomst;
‘Overeenkomst’, de tussen AXES en Wederpartij gesloten Overeenkomst of
Overeenkomst op afstand, die door het plaatsen van een bestelling via het formulier
op de website, het sturen van een e-mail of het verzenden van een WhatsApp bericht
en/of sms-bericht wordt gesloten;
‘Partijen’, AXES, de Consument en/of de Wederpartij;
‘Wederpartij’, de Consument of een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie
AXES een Overeenkomst sluit;

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten die worden
gedaan en/of gesloten door AXES, alsmede op elke gesloten Overeenkomst op
afstand tussen AXES en Consument.
2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene
voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering
van het in artikel 19 en 21 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen
prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.
2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene-, dan
wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door AXES van
de hand gewezen.
2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene
voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij beschikbaar
gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt
de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij AXES in
te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij
toegezonden.
2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de
Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de
Overeenkomst langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld
en wel op zo een wijze dat de Wederpartij de Algemene voorwaarden eenvoudig op
kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden
redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij in de gelegenheid gesteld om
via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel
worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een
andere wijze aan de Wederpartij toegezonden.
2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-,
leverings- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van
dit artikel overeenkomstig van toepassing. In het geval dat zulke voorwaarden
tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Algemene voorwaarden, dan kan
een Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling(en) die voor hem
het meest gunstig is/zijn.
2.7. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.8. Indien AXES stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat,
doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden
te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het
feit dat AXES de Algemene voorwaarden soepel toepast.
2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist AXES.
Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene
voorwaarden.
2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de
nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden
vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht
wordt genomen.
2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te
worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van AXES zijn vrijblijvend. Een door AXES
verzonden offerte is tot zeven dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt
AXES zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
3.2. Een aanbod of offerte bedoeld voor een Consument bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving van de producten en/of diensten is zo goed als mogelijk voldoende
gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod of de offerte door de
Consument mogelijk te maken. Mocht AXES in het aanbod of de offerte gebruik
maken van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten.
3.3. Elk aanbod en/of elke offerte uitgebracht aan een Consument bevat alle
benodigde informatie voor de Consument waaruit hij duidelijk op kan maken wat zijn
rechten en verplichtingen zijn, die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod of
de offerte.
3.4. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of
offerte opgenomen aanbod dan is AXES daaraan niet gebonden.
3.5. AXES kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de
Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren
te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.
3.6. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, gages en/of tarieven gelden niet
automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
3.7. De Wederpartij gaat akkoord met het feit dat AXES meteen na aanvaarding van
de offerte of het aangaan van de Overeenkomst aanvangt met eventuele
werkzaamheden, dan wel uitvoering van dienstverlening.

4.1. Een Overeenkomst tussen AXES en de Wederpartij komt, onder voorbehoud
van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat de Wederpartij
het aanbod of de offerte van AXES aanvaardt en voldoet aan alle door AXES
gestelde voorwaarden.
4.2. AXES behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en
regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel
de kredietwaardigheid van de Wederpartij om te bezien of de Wederpartij aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt AXES zich het recht voor overige
feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van
een Overeenkomst met de Wederpartij. Indien AXES na uitvoering van bovenstaand
onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met de
Wederpartij, dan is AXES gerechtigd om een bestelling en/of aanvraag van de
Wederpartij te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
4.3. Wanneer de Wederpartij het aanbod of de offerte van AXES langs elektronische
weg heeft aanvaardt, dan bevestigt AXES de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. Voor een Consument geldt dat zolang
de ontvangst van de aanvaarding niet door AXES is bevestigd, deze de
Overeenkomst kan ontbinden.
4.4. AXES treft passende technische en organisatorische maatregelen, zodat er
sprake is van een beveiligde omgeving met veilige elektronische overdracht van
data, waarbinnen op elektronische wijze een Overeenkomst tot stand kan komen en
waarbinnen veilig betaald kan worden op elektronische wijze.
4.5. Bij levering aan een Consument zal AXES de hierna genoemde informatie
schriftelijk, dan wel op een wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meezenden:
– De contactinformatie van AXES, zodat de Consument in geval van een klacht
contact kan opnemen met AXES;
– De voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht, dan wel een
uitsluiting daarvan;
– De prijs inclusief eventuele belastingen, kosten van aflevering, wijze van
betaling, wijze van levering en uitvoering van de Overeenkomst, almede de
informatie met betrekking tot (kwaliteit)garantie en eventuele aanvullende
service na aankoop;
– Indien de Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar of van
onbepaalde duur is, de vereisten voor opzegging;
– Het modelformulier voor herroeping.
4.6. Wanneer de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan geldt al het in
het vorige lid gestelde slechts voor de eerste levering.

5.1. De Wederpartij is verplicht om alle gedragsregels, veiligheidsregels en
huisregels die door AXES zijn opgesteld te respecteren.
5.2. Ook is de Wederpartij verplicht om alle redelijke aanwijzingen van AXES ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.
5.3. De gedrags-, veiligheids- en huisregels zijn op iedere locatie van AXES te
raadplegen en deze zijn ook zichtbaar aangebracht in de vorm van posters op alle
locaties van Gebruiker.
5.4. Om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient de
Wederpartij een ‘waiver’ te ondertekenen. Deze is bijgevoegd bij deze Algemene
Voorwaarden als bijlage II.
5.5. Om zelfstandig deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient
men 8 jaar of ouder te zijn.
5.6. Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd begeleid te worden door hun ouder of
voogd om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten.
5.7. Om deel te mogen nemen aan indoor axe-throwing activiteiten dient men zich
ook aan de internationale ‘Code of Conduct’ te houden. Deze is te vinden op
https://worldaxethrowingleague.com/axe-throwing-rules/.
5.8. Indien de Wederpartij zich niet aan al het in dit artikel 5 gestelde houdt dan kan
deze uitgesloten worden van deelname aan activiteiten en/of verzocht worden om de
locatie te verlaten zonder dat AXES schadeplichtig wordt.

6.1. Het Herroepingsrecht geldt niet in geval van B2B-overeenkomsten.
6.2. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die na levering door AXES
definitief zijn vermengd met andere producten.
6.3. Het Herroepingsrecht geldt niet voor (geopende)producten waarvan de
verzegeling van het product zelf is verbroken en die om redenen van
gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden.
6.4. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die een beperkte houdbaarheid
hebben.
6.5. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten waarvan de inkoopprijs en/of
verkoopprijs onderhavig is aan schommelingen op de financiële markt, binnen de
Bedenktermijn, waar AXES geen invloed op uit kan oefenen.
6.6. Het Herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten, na volledige
uitvoering van de dienst.
6.7. Spoedaanvragen, dan wel last-minute boekingen van indoor axe-throwing,
banen en/of arrangementen, dan wel andere workshops in de ruimste zin des woords
vallen niet onder het Herroepingsrecht.
6.8. Onder spoedaanvragen, dan wel last-minute boekingen van indoor axe-throwing,
banen en/of arrangementen, dan wel andere workshops in de ruimste zin des
woords, wordt verstaan een boeking/aanvraag binnen een aanvangstermijn van 14
dagen na de boeking/aanvraag.
6.9. Het Herroepingsrecht geldt niet voor Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens
een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door AXES
worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van
een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
6.10. Op maat samengestelde Workshops, lesprogramma’s en/of andere op maat
gemaakte, dan wel samengestelde producten en/of diensten vallen niet onder het
Herroepingsrecht.
6.11. De Consument kan na aankoop van producten en/of diensten die niet
uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht, gedurende een Bedenktijd van 14 dagen,
zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst ontbinden. Het is AXES toegestaan
om de Consument te vragen naar de reden van de ontbinding, echter mag AXES de
Consument niet dwingen om de reden(en) te vermelden.
6.12. De in het vorige lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag na levering van de
producten of start van de dienstverlening door AXES, dan wel de dag na het
afronden van een boeking en/of het maken van een reservering door de Consument.
6.13. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking daarvan. De Consument zal het product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de eventuele
werking van het product vast te stellen, zoals in het maatschappelijk verkeer
gebruikelijk is.
6.14. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van het gebruik wat de omschrijving in het vorige lid te buiten gaat.
6.15. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht dan
doet hij dit binnen de Bedenktijd en maakt hij daar binnen de bedenktijd melding van
bij AXES middels het als bijlage I bij de Algemene voorwaarden bijgesloten
meldingsformulier of op een andere duidelijke, ondubbelzinnige wijze.
6.16. De Consument kan wanneer hij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht het
product / de producten retourneren aan:
Axes B.V.
Strandweg 165
2586 JM Den Haag
6.17. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de Consument.
Indien de AXES het product / de producten op dient te halen dan wordt er minimaal
€ 30,00 aan transportkosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand.
6.18. De bewijslast voor het tijdig en op een juiste manier gebruikmaken van het
Herroepingsrecht ligt volledig bij de Consument.
6.19. Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht dan worden
alle tussen de Consument en AXES gesloten Overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

7.1. Indien AXES de melding van herroeping door de Consument via elektronische
weg mogelijk maakt, stuurt AXES na ontvangst van de melding een
ontvangstbevestiging aan de Consument.
7.2. De Consument ontvangt binnen 30 dagen na het melden van de herroeping zijn
aankoopbedrag terug. AXES mag de terugbetaling opschorten totdat de Consument
het product geretourneerd heeft.
7.3. De terugbetaling van het aankoopbedrag door AXES geschied te allen tijde per
bank.

8.1. Alle diensten die door AXES worden geleverd worden uitgevoerd naar beste
inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen
nimmer een resultaatverplichting bevatten.
8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft AXES het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
AXES is echter voor een tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. AXES is
door de Wederpartij gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden namens de Wederpartij te aanvaarden. De toepassing van de artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3. AXES baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de
Wederpartij verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en
gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij is
gehouden AXES onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die
gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst.
8.4. De Wederpartij is ook gehouden alle informatie en gegevens, welke AXES
volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht/de Overeenkomst, tijdig op de door AXES gewenste wijze ter beschikking
te stellen aan AXES. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn
voor rekening van de Wederpartij.
8.5. AXES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AXES
is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte gegevens, die onjuist en/of
onvolledig blijken te zijn.
8.6. Indien informatie en/of een zaak die AXES nodig heeft voor de uitvoering van
haar werkzaamheden/het verlenen van de dienst niet of niet tijdig wordt geleverd,
dan heeft AXES het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De
extra kosten die hier eventueel door worden gemaakt komen voor rekening van de
Wederpartij.
8.7. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst en/of zaak door AXES
wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te
lopen op het moment dat de Wederpartij alle door AXES gevraagde informatie aan
AXES heeft verstrekt en als aan alle voorwaarden, die door AXES in de
opdrachtbevestiging worden gesteld, door de Wederpartij is voldaan.
8.8. AXES meldt uitdrukkelijk in de door haar gedane aanbieding, uitgebrachte
offerte en/of opdrachtbevestiging welke werkzaamheden zullen worden verricht /
diensten zullen worden geleverd. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal
AXES niet meer werkzaamheden uitvoeren/diensten leveren dan is
overeengekomen.
8.9. Aan AXES verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van
de Wederpartij. Derden die geen partij zijn bij de Overeenkomst kunnen aan de
verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten en de manier waarop deze zijn
verleend, dan wel uitgevoerd geen rechten ontlenen.
8.10 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AXES niet gehouden om aanwijzingen
van de Wederpartij op te volgen.

9.1. Prijzen van in een aanbod genoemde producten en/of diensten worden
gedurende de geldigheid van het aanbod niet door AXES verhoogd, met uitzondering
van prijsverhogingen als gevolg van verhoging van het wettelijke Btw-tarief,
valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een leverancier van
AXES.
9.2. Alle door AXES aangeboden producten en/of diensten waarvan de prijzen
onderhevig zijn aan schommelingen en waar AXES geen invloed op heeft, kunnen
met variabele prijzen aangeboden worden. Wanneer een prijs variabel is zal AXES
dit in het aanbod vermelden.
9.3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of
bepalingen, valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een
leverancier van AXES.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zijn
te allen tijde toegestaan.
9.5. Voor de Consument geldt dat hij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op
te zeggen tegen de dag waarop de in het vorige lid genoemde prijsverhoging ingaat,
behalve als:
– Er in de Overeenkomst staat dat levering door AXES later dan drie maanden
na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden;
– De verhoging een gevolg is van een op AXES rustende verplichting volgens
de wet of een van de andere redenen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel;
– AXES bereid is om de Overeenkomst alsnog uit te voeren voor het eerste
overeengekomen bedrag.
9.6. Alle door AXES aan de Consument genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
9.7. Alle door AXES genoemde prijzen met betrekking tot B2B-leveringen/-
overeenkomsten zijn exclusief BTW.
9.8. AXES is te allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet
onder de aangegane opdracht vallen of de kosten voor extra geleverde diensten die
buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de Wederpartij.
9.10. Extra kosten die het gevolg zijn van door de Wederpartij gewenste wijzigingen
in de oorspronkelijke Overeenkomst, zullen door AXES bij de Wederpartij in rekening
worden gebracht.
9.11. Te allen tijde is AXES gerechtigd de overeengekomen prijzen, uurtarieven,
honoraria en/of gages te wijzigen.
9.12. AXES is gerechtigd om periodiek te factureren

10.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle
verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze
alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te
voldoen.
10.2. AXES kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%.
10.3. AXES biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden
aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij
het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan.
10.4. Het is AXES toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in
rekening te brengen. AXES zal de Consument hierop attenderen.
10.5. Contante betalingen zijn alleen toegestaan indien deze vooraf met AXES zijn
overeengekomen.
10.6. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan AXES
verstrekte betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan AXES te
melden.
10.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is AXES gerechtigd, nadat zij de
Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder
nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de
wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.
10.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in
en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument
incassokosten verschuldigd.

10.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle
verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze
alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te
voldoen.
10.2. AXES kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%.
10.3. AXES biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden
aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij
het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan.
10.4. Het is AXES toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in
rekening te brengen. AXES zal de Consument hierop attenderen.
10.5. Contante betalingen zijn alleen toegestaan indien deze vooraf met AXES zijn
overeengekomen.
10.6. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan AXES
verstrekte betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan AXES te
melden.
10.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is AXES gerechtigd, nadat zij de
Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder
nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de
wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.
10.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in
en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument
incassokosten verschuldigd.

11.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te
geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door AXES
aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden
factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op.
11.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald binnen de daarvoor geldende termijn is
AXES gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur
aan De Wederpartij de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van
algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.
11.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar
betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in
en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij
incassokosten verschuldigd.
11.4. AXES heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende
goederen/zaken, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan AXES
verschuldigd is heeft voldaan.
11.5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de
eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan.
11.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
Wederpartij zijn alle vorderingen van AXES op de Wederpartij en de verplichtingen
van de Wederpartij jegens AXES direct opeisbaar.
11.7. AXES kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien
de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AXES kan tevens
de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de
opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.
11.8. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is
iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van
de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.
11.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te
schorten of haar vorderingen op AXES te verrekenen.
11.10. De door AXES gehanteerde betalingstermijn jegens haar crediteuren bedraagt
60 dagen.

12.1. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
12.2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden
opgezegd tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.
12.3. Indien een Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar is de
Consument gerechtigd om na dit jaar te allen tijde de Overeenkomst op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de opzegging geacht
wordt in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid.
12.4. De opzegging dient schriftelijk aan AXES te worden gedaan.
12.5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd.

13.1 AXES is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten,
indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar
verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van AXES om
schadevergoeding te vorderen.
13.2 Overeenkomsten met betrekking tot B2B leveringen kunnen slechts tussentijds
worden opgezegd met instemming van AXES en in overeenstemming met hetgeen in
dit artikel is bepaald.
13.3 De Wederpartij, niet zijnde een Consument is niet gerechtigd de Overeenkomst
enkelzijdig op te zeggen. Indien deze Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds
opzegt, is deze Wederpartij schadeplichtig jegens AXES. In ieder geval valt onder
geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct
opeisbaar.
13.4 AXES is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de
Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en
indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van AXES komt,
die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen
kan voldoen.
13.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het AXES vrij om de
Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige
verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is
hiervoor niet vereist. De vorderingen van AXES op de Wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
13.6. Indien de Wederpartij niet binnen één maand na opschorting van de (verdere)
uitvoering van de Overeenkomst door AXES, alle openstaande vorderingen heeft
voldaan, is AXES gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De
Wederpartij is dan nog steeds gehouden om alle openstaande vorderingen aan
AXES te voldoen.

14.1. Annulering van een tot stand gekomen Overeenkomst waarop geen
herroepingsrecht (meer) van toepassing is dient schriftelijk per e-mail te geschieden.
14.2. Als peildatum van de in het vorige lid genoemde annulering zal de datum van
verzending gelden.
14.3. Bij annulering worden er altijd € 22,50 administratiekosten in rekening gebracht.
14.4. Verder worden bij annulering volgens de volgende staffel annuleringskosten in
rekening gebracht:
– Annulering tot 30 dagen voor de aanvangsdatum: 25% van het door de
Consument verschuldigde totaalbedrag;
– Annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van
het door de Consument verschuldigde totaalbedrag;
– Annulering vanaf 14 dagen tot aan de aanvangsdatum: 100% van het door de
Consument verschuldigde totaalbedrag.
14.5. AXES behoudt zich het recht voor om overige kosten ten behoeve van
uitvoering van de Overeenkomst in geval van annulering door de Consument bij de
Consument in rekening te brengen.
14.6. Verplaatsen van een boekingsdatum is alleen mogelijk met instemming van
AXES en hiervoor is de Consument nogmaals een aanvullend eenmalig bedrag van
€ 22,50 administratiekosten verschuldigd.

15.1. Het annuleren van B2B-boekingen is niet toegestaan zonder instemming van
AXES.
15.2. Bij annulering door de Wederpartij met instemming van AXES is de
Wederpartij te allen tijde 100% van het aan AXES verschuldigde bedrag
verschuldigd.

16.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en AXES op het moment
van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk
wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in
redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg
plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde
omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel
daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
14
16.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de
Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de
Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

17.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van AXES,
zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij AXES
en/of aan haar gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de
website voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of
te bewerken.
17.2. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van AXES enig merk en/of enige handelsnaam van AXES gebruiken
dan wel voeren en/of (laten) registreren.
17.3 AXES behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking
tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of
ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Wederpartij.
17.4. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede
begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van AXES,
een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze
dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming
van AXES. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de stukken te
vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is
binnen het doel van de opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de
Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.
17.5. Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het
bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan AXES
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van
€ 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of
een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

18.1. AXES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan
haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
18.2. AXES kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Wederpartij. Indien
bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De
Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens AXES tot aan dat moment te
voldoen. AXES is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij is dan
gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er
sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
18.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de
ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop AXES geen invloed uit kan oefenen, doch
waardoor AXES niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder
begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden,
stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde
autoriteiten, verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van AXES en/of
derden. AXES is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat AXES haar verbintenis had moeten nakomen.

19.1. Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten
behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen
veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie en het leveren
van de producten en/of diensten waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen
veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat
zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan AXES kenbaar te worden
gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht
de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven dat AXES haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
19.2. AXES handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave
van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt
gegeven.
19.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
19.4. AXES stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de
gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
19.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en AXES
het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
19.6. AXES neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.
19.7. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling
van de klacht door AXES.
19.8. Klachten kunnen per post aan AXES verzonden worden of per e-mail naar
info@indoor-axethrowing.com.

20.1. AXES is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde
geldt voor door AXES ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst.
20.2. De aansprakelijkheid van AXES is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit
hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AXES in het betreffende geval zal worden
uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar
plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van 50% van het
factuurbedrag en bij letselschade een bedrag van € 5.000,00 per geval.
20.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan AXES onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is AXES voor de ontstane schade niet
aansprakelijk.
20.4. AXES is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
20.5. Aansprakelijkheid van AXES voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde
uitgesloten.
20.6. De Wederpartij vrijwaart AXES voor alle vorderingen van derden die verband
houden met of voortvloeien uit de tussen AXES en de Wederpartij bestaande
rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door
AXES gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak
van derden aan AXES vergoeden.
20.7. AXES is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij
aan zaken. Ook is AXES niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de
Wederpartij aan personen.
20.8. AXES is niet aansprakelijk voor (letsel)schade waarvoor de Wederpartij AXES
heeft gevrijwaard door ondertekening van de ‘waiver’ (bijlage II).
20.9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens AXES vervalt na één jaar te rekenen
vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade
toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de
schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had
kunnen zijn.

21.1. Gevonden voorwerpen worden hoogstens drie weken door AXES bewaard.
21.2. Na het verstrijken van de bewaartermijn uit het eerste lid is AXES gerechtigd
om een gevonden voorwerp naar eigen inzicht te gebruiken.

22.1. De Wederpartij is jegens AXES verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen
met betrekking tot overheidsmaatregelen, wettelijke verplichtingen en andere
aanwijzingen van overheidswege en van AXES, die betrekking hebben op welke
activiteit dan ook van de Wederpartij, in het kader van de Overeenkomst na te
komen.

23.1. De Wederpartij is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die AXES en/of
derden eventueel zullen lijden en die door toedoen van de Wederpartij, dan wel als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ontstaan.
23.2. Het niet naleven van gedragsregels, veiligheidsregels en huisregels die door
AXES zijn opgesteld is altijd een toerekenbare tekortkoming.

24.1. AXES verwerkt persoonsgegevens van de Wederpartij voor optimale
dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt
plaats in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming
met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van AXES.
Deze kunt u vinden op https://indoor-axethrowing.com.

25.1. Informatie die AXES op haar websites publiceert is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. AXES kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde
volledig en juist is.
25.2. Informatie op de websites kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken
en inzicht van AXES.
25.3. De website van AXES bevat mogelijk links naar websites van derden. AXES
kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor
meer informatie in de websitedisclaimer van AXES.

26.1. Op alle Overeenkomsten tussen AXES en de Wederpartij is Nederlands recht
van toepassing.
26.2. Alle geschillen tussen AXES en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, sector kanton, tenzij het
geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.
26.3. In aanvulling op de forumkeuze uit het vorige lid is mede bevoegd de rechter
van de woonplaats van de Consument.

27.1. AXES is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De
nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten
Overeenkomsten.